Five Russian souls 3

Osip Braz, Portrait of Anton Chekhov, 1898. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery

Osip Braz, Portrait of Anton Chekhov, 1898. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery

Nikolai Kasatkin, Peat-worker. Study, 1901. Oil on canvas pasted on cardboard. The Russian Museum

Nikolai Kasatkin, Peat-worker. Study, 1901. Oil on canvas pasted on cardboard. The Russian Museum

Valentin Serov, Portrait of Maria Yermolova, 1905. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery

Valentin Serov, Portrait of Maria Yermolova, 1905. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery

Zinaida Serebriakova, Portrait of Polia, 1915. Tempera on paper. The Russian Museum

Zinaida Serebriakova, Portrait of Polia, 1915. Tempera on paper. The Russian Museum

Nikolai Feshin, Portrait of a Woman, 1908. Oil on canvas. The Russian Museum

Nikolai Feshin, Portrait of a Woman, 1908. Oil on canvas. The Russian Museum

Source: Russian Portrait of the late 19th-early 20th centuries, I. Pruzhan, V. Kniazeva, Izobrazitelnoye Iskusstvo Publishers, Moscow, 1980

red-star